BANČNIŠTVO

Dne 1. 10. 2006 je potekel rok Informacijskega pooblaščenca, do katerega so zavezanci za varstvo osebnih podatkov morali izdelati dokumente in uskladiti svoje postopke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Uradni list RS, št. 94/07).

Banke zbirajo osebne podatke na podlagi Zakona o bančništvu, Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ter po zakonih s kadrovskega, računovodskega in drugih splošnih področij. Pomemben je tudi medbančni dogovor o postavitvi in uporabi informacijskega sistema SISBON, ki bankam omogoča izmenjavo podatkov o boniteti komitentov.

Banke v okviru izvajanja svoje dejavnosti obdelujejo osebne podatke v zvezi s/z:
– približno 20 različnimi finančnimi storitvami, ki so jih upravičene izvajati,
– s povezanimi osebami (5 zbirk osebnih podatkov),
– poslovnimi razmerji,
– transakcijami in
– sporočenimi podatki zaradi preprečevanja pranja denarja.

Skupaj z okoli 30 zbirkami s splošnega, kadrovskega in računovodskega področja to znese okoli 50-60 različnih kategorij podatkov, ki jih je potrebno priglasiti Informacijskemu pooblaščencu v katalogih zbirk osebnih podatkov.

STORITVE :

– izdelava posnetka stanja varstva osebnih podatkov,
– načrtovanje, vpeljava in spremljanje kakovosti celovitega sistema varstva osebnih podatkov v organizaciji,
– izdelava vseh potrebnih dokumentov po ZVOP-1,
– periodične presoje skladnosti z zakonom,
– prijava katalogov zbirk osebnih podatkov državnemu nadzornemu organu,
– pomoč pri izpeljavi notranjih postopkov odločanja v zvezi z zahtevki posameznikov glede procesiranja osebnih podatkov.

IZDELKI :

Katalogi zbirk osebnih podatkov.

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.

Organizacijski predpis s podrobnejšimi postopki in ukrepi za varstvo osebnih podatkov.

Pogodba o procesiranju osebnih podatkov.

Obrazci za pridobitev soglasja posameznikov za obdelavo osebnih podatkov.

Obrazci za evidentiranje obdelovanj in posredovanj osebnih podatkov.

Obrazci za podelitev pooblastil v zvezi z odgovornostjo in obdelavo osebnih podatkov.

Obrazci za izvrševanje pravic posameznikov v zvezi s svojimi osebnimi podatki.

Drugi pravni akti in pogodbe.

PRAVNO OBVESTILO

Podatki, informacije in druga vsebina, ki je na voljo na spletnem portalu www.iepri.si so zgolj informativnega značaja. Upravljavec spletnih strani posledično ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo celovitost, točnost, pravilnost in morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih, nepopolnih ali nepravilnih podatkov in informacij oz. vsebin. Prav tako nobena fizična in/ali pravna oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe podatkov in informacij oz. vsebin na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli njihove napake, nepravilnosti ali pomanjkljivosti.

V primeru povezav na druga spletna mesta (izven www.iepri.si in njenih podstrani) upravljavec spletnega portala opozarja, da teh povezav ne nadzoruje in zato tudi ne jamči za njihovo dostopnost in vsebino. Obenem upravljavec spletnega portala opozarja še, da ne posreduje pritožb glede dostopnosti in vsebine teh povezav.

Upravljavec spletnih strani si pridržuje pravico, da kadarkoli in kakorkoli delno ali v celoti spremeni, dopolni ali odstrani objavljene podatke, informacije in drugo vsebino, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila.