GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Z gospodarskimi javnimi službami se zagotavljajo materialne javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja država ali lokalna skupnost, in sicer zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu.

Gospodarske javne službe so opredeljene v različnih predpisih s področja energetike, prometa in zvez, komunalnega in vodnega gospodarstva in gospodarjenja z drugimi vrstami naravnega bogastva, varstva okolja ter z zakoni, ki urejajo druga področja gospodarske infrastrukture.

Gospodarske javne službe se zagotavljajo v naslednjih oblikah:

v režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo,
– v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot profitne oziroma če to ni njihov cilj,
– v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno,
– z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava,
– z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava, kadar je takšna oblika primernejša od oblik iz prejšnjih alinei.

STORITVE :

Izvedba postopkov v zvezi s pridobitvijo izvajalcev gospodarskih javnih služb po ZGJS in ZUP ali ZJN-2, ki obsega:
– pripravo aktov o določitvi in načinu izvajanja obveznih in izbirnih javnih služb,
– pripravo koncesijskih aktov,
– izvedba javnih razpisov po ZGJS in ZUP ali ZJN-2,
– podelitev javnih pooblastil,
– upravljanje s koncesijami (vključujoč neposredni prenos koncesije, odkup, odvzem , prevzem in prenos koncesije).

Svetovanje pri vprašanjih povezanih z izvajanjem javnih služb:
– urejanje razmerij med izvajalci javnih gospodarskih in negospodarskih služb in občinskimi ali državnimi organi,
– urejanje razmerij med izvajalci javnih služb in uporabniki z upoštevanjem pravic uporabnikov po ZGJS (t.i. kontrahentska dolžnost, sveti uporabnikov) ter potrošniški zakonodaji.

Svetovanje pri vprašanjih povezanih s pridobivanjem in odsvajanjem stvarnega in finančnega premoženja države in lokalnih skupnosti po ZSPDSLS ter ZJF:
– pridobivanje in najemanje stvarnega premoženja, razpolaganje s stvarnim premoženjem,
– podeljevanje stavbne pravice in oddaja v najem,
– postopki javnih dražb,
– postopki javnega zbiranja ponudb,
– postopki neposrednega sklepanja pogodb,
– pridobivanje in odsvajanje kapitalskih deležev.

Svetovanje v zvezi s statusnimi vprašanji javnih organizacij:
– javnih podjetij,
– javnih zavodov,
– stusnih javno-zasebnih partnerstev (vključujoč ustanovitev podjetij),
– prodaja deležev javnega partnerja v javnem podjetju ali drugi osebi javnega prava ali zasebnega prava,
– nakup deležev v osebi javnega ali zasebnega prava z dokapitalizacijo.

PRAVNO OBVESTILO

Podatki, informacije in druga vsebina, ki je na voljo na spletnem portalu www.iepri.si so zgolj informativnega značaja. Upravljavec spletnih strani posledično ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo celovitost, točnost, pravilnost in morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih, nepopolnih ali nepravilnih podatkov in informacij oz. vsebin. Prav tako nobena fizična in/ali pravna oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe podatkov in informacij oz. vsebin na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli njihove napake, nepravilnosti ali pomanjkljivosti.

V primeru povezav na druga spletna mesta (izven www.iepri.si in njenih podstrani) upravljavec spletnega portala opozarja, da teh povezav ne nadzoruje in zato tudi ne jamči za njihovo dostopnost in vsebino. Obenem upravljavec spletnega portala opozarja še, da ne posreduje pritožb glede dostopnosti in vsebine teh povezav.

Upravljavec spletnih strani si pridržuje pravico, da kadarkoli in kakorkoli delno ali v celoti spremeni, dopolni ali odstrani objavljene podatke, informacije in drugo vsebino, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila.