INTEGRITETA IN PREPREČEVANJE KORUPCIJE

Državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni zavodi in javni skladi so do 5. 6. 2012 dolžni po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Ur. l. RS, št. 45/2010, 26/2010, 43/2011) izdelati, sprejeti in začeti izvajati načrte integritete in o tem obvestiti Komisijo za preprečevanje korupcije.

Načrt integritete sestavljajo ukrepi pravne in dejanske narave za celostno in sistemsko preprečevanje korupcije.

Načrt integritete vsebuje zlasti:
– podatke o osebah, odgovornih za načrt integritete,
– opredelitev dejavnikov tveganj v okolju, pri zaposlenih in v delovnih procesih,
– opis izpostavljenih delovnih procesov (ravnanje z osebnimi, tajnimi in zaupnimi podatki, javna naročila, podeljevanje in izvrševanje javnih pooblastil in koncesij, sprejemanje daril) in načinov odločanja,
– oceno korupcijske izpostavljenosti institucije in register koruptivnih dejanj,
– sprejete ukrepe za pravočasno odkrivanje, preprečevanje in odpravljanje tveganj za korupcijo (dopolnitev zbirke internih pravil),
– končno poročilo o stanju integritete v organu (z opisom obstoječega stanja, oceno korupcijske izpostavljenosti ter načrti izboljšav).

STORITVE :

Inštitut za ekonomijo, pravo in informatiko vam lahko zaradi podrobnega poznavanja posameznih področij upravnega poslovanja pomaga pri:
– izdelavi načrtov integritete,
– izdelavi poročila o stanju integritete,
– sprejetju oziroma dopolnitvi potrebnih internih pravilnikov in politik,
– siceršnjem skrbnem pravnem pregledu problemskih področij poslovanja,
doseganju skladnosti z zakonodajo na področju varovanja podatkov in dokumentov, izvedbi postopkov javnih naročanj in podeljevanja koncesij.

SMERNICE KPK :

Dne 27.2.2014 so bile sprejete nove Smernice za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete, ki dolžnosti zavezancev za dopolnjevanje in izvajanje načrta pomembno razširjajo. Po novem je npr. potrebno načrt integritete ažurirati letno (prej vsaki dve leti), o tem pa je potrebno poročati komisiji do 5. junija vsakega tekočega leta, prav tako pa aktualne smernice predvidevajo izdelavo nekaterih novih obrazcev.

Smernice v zvezi z ažuriranjem načrtov integritete nadalje določajo, da se tretjina članov delovne skupine vsako leto zamenja z novimi člani – z namenom, da se s kroženjem zaposlenih v sestavi delovne skupine zagotovi prenos znanja pri oblikovanju in izvajanju načrtov. Prav tako je v zvezi z izvajanjem načrtov integritete potrebno najmanj vsake tri mesece vrednotiti rezultate in učinke izboljšav.

Smernice predvidevajo izdajo nekaterih novih obrazcev, pri čemer velja, da zavezanci, ki že imajo uveden načrt integritete lahko le tega posodabljajo kot do sedaj oz. tudi na druge načine, ki zagotavljajo preglednost, sledljivost in sistematičnost uporabe metodologije za izvajanje in posodabljanje načrta integritete.

Aktualne smernice se izrecno opredeljujejo do najemanja zunanjih svetovalcev za pomoč pri sestavljanju in izvajanju načrtov integritete. To je dopustno v skladu s 5. odstavkom 9. člena Smernic, v kolikor pa sodelovanje zunanjih svetovalcev zajema tudi članstvo v delovni skupini zavezanca, mora ta o tem predhodno obvestiti še komisijo.

Inštitut za ekonomijo, pravo in informatiko vam kot zunanji svetovalec lahko svetuje pri izvajanju obveznosti po ZIntPK, med drugim pri sestavljanju / ažuriranju in izvajanju načrta integritete (sam sprejem in izvajanje načrta integritete pa je obveznost zavezanca, ki je ne more prenesti na tretje osebe) bodisi kot član skupine za izdelavo in ažuriranje načrta integritete bodisi kot svetovalec pri izvajanju zakonskih obveznosti, brez imenovanja v delovno skupino.

KOMU JE PONUDBA NAMENJENA :

Ponudba je namenjena državnim organom, organom lokalnih skupnosti, javnim agencijam, javnim zavodom in javnom skladom ter drugim zavezancem po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, ki načrta integritete še nimajo izdelanega / korigirianega / ponovno oblikovanega oziroma tistim, ki bi radi neodvisno oceno o zakonitosti delovanja.

PRAVNO OBVESTILO

Podatki, informacije in druga vsebina, ki je na voljo na spletnem portalu www.iepri.si so zgolj informativnega značaja. Upravljavec spletnih strani posledično ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo celovitost, točnost, pravilnost in morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih, nepopolnih ali nepravilnih podatkov in informacij oz. vsebin. Prav tako nobena fizična in/ali pravna oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe podatkov in informacij oz. vsebin na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli njihove napake, nepravilnosti ali pomanjkljivosti.

V primeru povezav na druga spletna mesta (izven www.iepri.si in njenih podstrani) upravljavec spletnega portala opozarja, da teh povezav ne nadzoruje in zato tudi ne jamči za njihovo dostopnost in vsebino. Obenem upravljavec spletnega portala opozarja še, da ne posreduje pritožb glede dostopnosti in vsebine teh povezav.

Upravljavec spletnih strani si pridržuje pravico, da kadarkoli in kakorkoli delno ali v celoti spremeni, dopolni ali odstrani objavljene podatke, informacije in drugo vsebino, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila.