JAVNO – ZASEBNA PARTNERSTVA

Javno-zasebna partnerstva je pri nas na podlagi zelene knjige o javno-zasebnih partnerstvih (Green paper on public-private partnerships and community law on public contracts and concessions) zakonodajalec implementiral v Zakon o javno zasebnem partnerstvu (ZJZP, Ur.l. RS, št. 127/2006), ki razlikuje predvsem med dvema oblikama razmerij oziroma partnerstev:

koncesijska razmerja, v katerem koncedent podeli koncesionarju posebno ali izključno pravico izvajati gospodarsko javno službo oziroma drugo dejavnost v javnem interesu ter

javnonaročniška razmerja, odplačna razmerja med naročnikom in dobaviteljem blaga, izvajalcem gradenj ali izvajalcem storitev, katerega predmet je naročilo blaga, izvedba gradnje ali storitve.

Javno-zasebna partnerstva so interdisciplinarno, pravno in ekonomsko področje, ki je v Sloveniji strokovno podhranjeno. Ekonomsko zakonodajo se prevečkrat presoja zgolj s pravnega vidika, ekonomska vsebina, ki je njen razlog obstoja, pa je velikokrat potisnjena vstran. Inštitut za ekonomijo, pravo in informatiko je družba specializirana za svetovanje na področju oblikovanja razmerij med javnimi in zasebnimi partnerji, zato lahko strankam (javnim ali zasebnim) ponudi celovito svetovanje v procesu izvedbe javno-zasebnega partnerstva, od izbire najprimernejšega modela in oblike javno-zasebnega partnerstva do priprave vseh ustreznih aktov, skupaj z izvedbo postopka.

STORITVE :

– izvedba analize trga,
– izvedba predhodnega postopka, ki zajema pripravo pravne študije (SWOT analiza, primerjava različnih modelov in oblik javno-zasebnih partnerstev, primerjava in analiza konkretnih partnerjev, načini financiranja, identifikacija tveganj in nosilcev tveganj), ekonomske študije (investicijski elaborat), izvedbenega načrta, svetovanje pri pripravi ocene možnosti izvedbe javno-zasebnega partnerstva ter svetovanje pri izbiri izvajalca javno zasebnega partnerstva,
– priprava ali revizija vloge promotorja oziroma vloge o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva,
– svetovanje pri izvedbi in realizacija javnega razpisa za izbor izvajalca javno-zasebnega partnerstva,
– svetovanje v postopku pravnega varstva,
– svetovanje v zvezi z izvajanjem pogodb.

IZDELKI :

Interni akti javnih partnerjev (npr. odlok o izvajanju gospodarske javne službe, odlok o javno-zasebnem partnerstvu).

Pravna in ekonomska študija.

Vloga o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva.

Razpisna dokumentacija, ki vključuje izbiro postopka po ZJN-2 ali ZUP, objavo na portalu javnih naročil ali v Uradnem listu RS ter osnutke obrazcev o začetku postopka, odpiranju ponudb in odločitvi o izbiri, ter morebitne druge pravne akte.

Pogodba o ustanovitvi javno-zasebnega partnerstva.

Koncesijska pogodba.

KOMU JE PONUDBA NAMENJENA :

Ponudba je namenjena javnim in zasebnim partnerjem, ki pri izvajanju postopkov javno-zasebnega partnerstva želijo na enem mestu zbrano znanje in izkušnje s področja javno-zasebnih partnerstev, o ekonomskih in pravnih vprašanjih javno-zasebnega partnerstva ter nacionalni oziroma evropski zakonodaji.

PRAVNO OBVESTILO

Podatki, informacije in druga vsebina, ki je na voljo na spletnem portalu www.iepri.si so zgolj informativnega značaja. Upravljavec spletnih strani posledično ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo celovitost, točnost, pravilnost in morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih, nepopolnih ali nepravilnih podatkov in informacij oz. vsebin. Prav tako nobena fizična in/ali pravna oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe podatkov in informacij oz. vsebin na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli njihove napake, nepravilnosti ali pomanjkljivosti.

V primeru povezav na druga spletna mesta (izven www.iepri.si in njenih podstrani) upravljavec spletnega portala opozarja, da teh povezav ne nadzoruje in zato tudi ne jamči za njihovo dostopnost in vsebino. Obenem upravljavec spletnega portala opozarja še, da ne posreduje pritožb glede dostopnosti in vsebine teh povezav.

Upravljavec spletnih strani si pridržuje pravico, da kadarkoli in kakorkoli delno ali v celoti spremeni, dopolni ali odstrani objavljene podatke, informacije in drugo vsebino, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila.