VARSTVO TAJNIH PODATKOV

Tajne podatke opredeljuje Zakon o tajnih podatkih (ZTP). Po njem morajo ravnati državni organi, organi lokalnih skuponsti, nosilci javnih pooblastil in drugi organi, gospodarske družbe in organizacije, ki pri izvajanju zakonsko določenih nalog pridobijo ali razpolagajo s tajnimi podatki, ki se nanašajo na javno varnost, obrambo, zunanje zadeve ali obveščevalno in varnostno dejavnost države. V skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi mora vsak organ izdelati načrt varovanja tajnih podatkov, v katerem predpiše fizične, organizacijske in tehnične postopke in ukrepe za varovanje tajnih podatkov v I. ali II. varnostnem območju. Organ mora načrt varovanja stalno dopolnjevati, najmanj enkrat letno pa tudi pregledati in preveriti ustreznost ukrepov in postopkov, ki so z njim določeni.

Zavezanci, ki se jim tajni podatki posredujejo v elektronski obliki oz. ki tajne podatke obdelujejo v komunikacijsko-informacijskih sistemih pa morajo skladno z Uredbo o varovanju tajnih podatkov v komunikacijsko informacijskih sistemih izdelati še načrt varovanja komunikacijsko-informacijskega sistema, oceno varnostnih tveganj komunikacijsko-informacijskega sistema, varnostna navodila za delo v komunikacijsko-informacijskem sistemu.

STORITVE :

– izdelava potrebnih dokumentov,
– vzpostavitev sistema določanja, označevanja, obdelave, hrambe, posredovanja, deklasificiranja in uničenja tajnih podatkov.

IZDELKI :

Načrt varovanja tajnih podatkov:
– splošni del
– posebni del

Načrt varovanja komunikacijsko-informacijskega sistema.

Oceno varnostnih tveganj komunikacijsko-informacijskega sistema.

Varnostna navodila za delo v komunikacijsko-informacijskem sistemu.

Pravilnik o ravnanju s tajnimi podatki in varovanju tajnih podatkov.

Obrazci za evidentiranje dostopa do tajnih podatkov.

Sklep o določitvi varnostnih in upravnih območij.

KOMU JE PONUDBA NAMENJENA :

Ponudba je namenjena državnim organom, organom lokalnih skupnosti, nosilcem javnih pooblastil ter drugim organom, gospodarskim družbam in organizacijam, ki pri izvajanju zakonsko določenih nalog pridobijo ali razpolagajo s tajnimi podatki.

Ponudba je namenjena tudi dobaviteljem, izvajalcem gradenj ali izvajalcem storitev, ki se jim tajni podatki posredujejo zaradi izvršitve naročil organa.

PRAVNO OBVESTILO

Podatki, informacije in druga vsebina, ki je na voljo na spletnem portalu www.iepri.si so zgolj informativnega značaja. Upravljavec spletnih strani posledično ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo celovitost, točnost, pravilnost in morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih, nepopolnih ali nepravilnih podatkov in informacij oz. vsebin. Prav tako nobena fizična in/ali pravna oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe podatkov in informacij oz. vsebin na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli njihove napake, nepravilnosti ali pomanjkljivosti.

V primeru povezav na druga spletna mesta (izven www.iepri.si in njenih podstrani) upravljavec spletnega portala opozarja, da teh povezav ne nadzoruje in zato tudi ne jamči za njihovo dostopnost in vsebino. Obenem upravljavec spletnega portala opozarja še, da ne posreduje pritožb glede dostopnosti in vsebine teh povezav.

Upravljavec spletnih strani si pridržuje pravico, da kadarkoli in kakorkoli delno ali v celoti spremeni, dopolni ali odstrani objavljene podatke, informacije in drugo vsebino, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila.